CuraLife

IZJAVA O PRIVATNOSTI

POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI DOO FARMONT MP

Ova Politika o zaštiti privatnosti (u daljem tekstu „Politika“) pojašnjava na koji način Farmont MP doo, PIB: 02327066, sa sjedištem u Danilovgradu,  na adresi Kosić bb, Danilovgrad (u daljem tekstu: „Farmont MP“doo) obezbjeđuje zaštitu podataka o ličnosti prilikom korišćenja i obrade Vaših ličnih podataka.

Budite sigurni da kompanija Farmont MP doo prepoznaje važnost zaštite i posvećena je poštovanju privatnosti Vaših podataka.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku, kako biste bili upoznati zašto i na koji način prikupljamo Vaše lične podatke, i na koji način će isti podaci biti upotrijebljeni.

1. OSNOVNI POJMOVI

1) „podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obilježja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

2) “lice na koje se podaci odnose” je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

3) „obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, bilježenje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili mijenjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

4) „rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje;

5) „obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

6) „pristanak“ lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

2. OSNOVNA NAČELA NAŠE KOMPANIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti, naša kompanija se vodi sljedećim načelima:

1) Podaci o ličnosti će se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama;

2) Podaci o ličnosti će se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose;

3) Podaci o ličnosti će biti primjereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade;

4) Podaci o ličnosti će biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mjere kojima se obezbjeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave;

5) Podaci o ličnosti će se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade;

6) Podaci o ličnosti će se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mjera;

Naša kompanija

1. će Vaše lične podatke prikupljati, bilježiti, razvrstavati, obrađivati, pohranjivati i upotrebljavati uz Vaše prethodno informisanje i dobrovoljno datog pristanka. Takođe, isto će činiti u mjeri, koja je neophodna i usklađena sa propisanom svrhom;

2. Vas upoznaje sa tim da se u pojedinim slučajevima obrada Vaših ličnih podataka zasniva na pravnim propisima, te je u skladu sa tim obavezujućeg karaktera. Sa pozivom na isto, naša kompanija će u  ovim slučajevima posebno skrenuti Vašu pažnju na datu okolnost;

3. Vas upoznaje sa tim da se u pojedinim slučajevima za obradu Vaših ličnih podataka vezuje opravdan interes naše kompanije, odnosno trećih lica, na primjer održavanje, razvoj i bezbijednost naše internet stranice i web prodavnice.

3. RUKOVALAC PODATAKA

Farmont MP doo je „rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se Vaši lični podaci obrađuju.

Za slučaj da  želite da nas kontaktirate u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka ili ovom Politikom, navodimo Vam naše kontakt podatke:

Poslovno ime: Farmont MP doo

Adresa sjedišta: Kosić bb, Danilovgrad

PIB:02327066
Broj telefona: 067/120-754

e-mail: [email protected]

Kontakt odgovornog lica za zaštitu podataka o ličnosti: Petar Popović

Poslovni podaci trećeg lica-provajdera naše internet stranice:

Adriahost d.o.o.

Adresa: Kneza Miloša 62, 11000 Beograd

Telefon: 011/4044770

E-mail: [email protected]

U nekim slučajevima može postojati potreba da naša kompanija Vaše lične podatke dostavi eksternim pružaocima usluga koji dodatno obrađuju Vaše podatke.  Ovdje je riječ o trećim licima, koje naša kompanija angažuje za isporuku robe na Vašu adresu, distribuciju reklamnog materijala na Vašu mail adresu i slično. Isti pružaoci usluga, kao obrađivači, imaju obavezu da Vaše lične podatke obrađuju u skladu sa našim uputstvima i ovom Politikom. Za bilo koji drugi prenos Vaših ličnih podataka, na primjer prenos podataka za prijavljivanje sa naših sajtova na sajt društvene mreže treće strane ili web servis kao što je Facebook ili Instagram, potrebna je Vaša izričita saglasnost. Kompanija Farmont MP doo garantuje da Vaše lične podatke neće niti prodati niti iznajmiti trećim licima.

Imajte u vidu da se gore naznačena ograničenja raspolaganja Vašim ličnim podacima u odnosu na treća lica ne primjenjuju u slučaju postavljanja naloga državnog organa da im se isti podaci stave na uvid.

Upoznajemo Vas da u interesu pružanja što kvalitetnije usluge našim korisnicima, prilikom obrade podataka o ličnosti, koristimo usluge sledećih obrađivača:

Naziv kompanijeAdresaDjelatnost
  Montenomaks  Ćurilac bb, Danilovgrad  Kurirska služba  

Po predmetu direktnog marketinga i /ili newsletter-a naši obrađivači su:

Naziv kompanijeAdresaDjelatnost
  Pet Magazine  Krunska83a,11000 Beograd  Delatnost reklamnih agencija  

U slučaju promjene spiska obrađivača, istu promjenu ćemo sprovesti i kroz ovu Politiku kako bi i Vas blagovremeno obavijestili.

4. PODACI OBRAĐENI OD STRANE KOMPANIJE

Farmont MP doo obrađuje podatke lica, koja posjete ili se registruju ili kupuju na web stranici www.curalife.me  .

Vaši podaci se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam iste podatke dostavili ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Svrha prikupljanja, čuvanja i obrade Vaših ličnih podataka je prije svega izvršavanje ugovornih obaveza, ali Vaše lične podatke ponekad koristimo i za unapređenje iskustva kupovine, za direktan marketing ili iz razloga bezbijednosti. Da biste se upoznali sa navedenim svrhama, postupcima prilikom kojih prikupljamo Vaše podatke i ostalim informacijama, molimo Vas pogledajte navedeni prikaz:

Označavanje – djelatnosti obrade podatakaSvrha obrade podatakaPravni osnovObrađeni podaciTrajanje
        POSJETA WEB STRANICE  · Obezbjeđenje izrazito kvalitetnog i namjenskog funkcionisanja web stranice, · analiza i unapređenje kvaliteta naših usluga, · identifikovanje zlonamjernih posetilaca naše web stranice, čiji je cilj da napadnu našu web stranicu, · mjerenje posjetilaca, · statistički ciljevi,opravdani interes naše kompanije· IP adresa · vrijeme posjete · podaci posećenih podstranica · tip operativnog sistema i pretraživača koji koristite  · log: 90-120 dana · analitika: neodređeno vrijeme
    REGISTRACIJA NA WEB STRANICI· pružanje posjetiocima potpunijeg korisničkog iskustva, · obavještavanje o neradnim danima kompanije, · obavještavanje o izmenama kontakt podataka kompanije,  pristanak· prezime · ime · e-mail adresa  · do brisanja registracije · do opoziva pristanka  
        KORIŠĆENJE USLUGA NAŠE WEB PRODAVNICE· registracija i evidentiranje posjetilaca, · obrada i realizacija poružbina, · sprovođenje prodaje, fakturisanja i isporuke, · čuvanje šoping liste, · obrada reklamacija, · analiza potrošačkih navika, · održavanje kontakta sa kupcima  · pristanak · račun-ugovor  · puno ime i prezime · broj telefona · e-mail adresa · korisnička imena registrovanih kupaca · podaci Vaše kupovine (proizvod, količina, cijena, datum, vrijeme) · podaci vezani za plaćanje (rok plaćanja, plaćanje pouzećem itd) · jednokratni ili višekratni popusti, učešće u akcijama · podaci vezani za isporuku: rok isporuke i adresa isporuke (pozivni broj, mjesto, adresa, kućni broj, broj sprata, stana) · ime za fakturisanje (u slučaju fizičkog lica puno ime i prezime) · Vaš PIB (ukoliko je isti podatak potreban za ispostavljanje fakture) · adresa za fakturisanje (pozivni broj, mjesto, adresa, kućni broj, broj sprata, stana) · preferencije u vezi sa isporukom (npr. koje doba dana Vam odgovara za isporuku)  · neodređeno vrijeme za vrijeme funkcionisanja web prodavnice, ali najkasnije do opoziva pristanka za obradu podataka · podaci  potrebni za ispunjenje ugovornih obaveza se čuvaju 5 godina · Izdati računi i dokumenti ispostavljeni na osnovu izdatih računa se čuvaju 5 godina.  
    USLUGA NEWSLETTER-A· održavanja kontakta sa kupcima/korisnicima, · Vaše informisanje o novim proizvodima i novim akcijama,  pristanak· prezime · ime · e-mail adresa  · do odjave sa usluge newsletter-a  
      USLUGA DIREKTNOG MARKETINGA· analizom Vaših potrošačkih navika, pripremamo i prosleđujemo Vam ponude prilagođene Vašim interesovanjima, · možemo Vas kontaktirati sa namjerom daljeg ugovaranja, · možemo Vam proslijediti katalog/obavještenje o proizvodima i uslugama iz našeg portfolija.  pristanak· prezime · ime · e-mail adresa  · do odjave sa usluge direktnog marketinga  
REKLAMACIJA, PRIGOVOR· odgovaranje na primljene reklamacije/prigovore,  zakonska obaveza· puno ime i prezime · broj telefona · e-mail adresa · poštanska adresa · ostale lične poruke  · 5 godina  
    LOYALTY PROGRAM· Ostvarivanje prava na popuste ili druge oblike unapređenja prodajepristanak· prezime · ime · e-mail adresa · informacije  o prethodnim kupovinama i računima, koji su obavezujući za gratis proizvod· 2 godine
    UČEŠĆE U PROCESU SELEKCIJE I ZAPOŠLJAVANJA U KOMPANIJI FARMONT MP DOO· analizom Vaše biografije, ocjenjujemo da li ispunjavate uslove za navedeno radno mjesto i u slučaju da uđete u uži krug kandidata, bićemo slobodni da Vas kontaktiramo  pristanak· prezime · ime · e-mail adresa · kontakt telefon · mjesto prebivališta · radno iskustvo · obrazovanje · preferencije· 2 godine
    NAGRADNI KVIZOVI· Analizom Vašeg odgovora ocjenjujemo da li ispunjavate uslove za učešće u nagradnom kvizu · Slanje nagradnog paketa u slučaju pobjede u nagradnom kvizu.  pristanak· prezime · ime · adresa · broj kontakt telefona · e-mail  · do završetka svih obaveza naše kompanije po organizovanom nagradnom kvizu
    SLUŽBA ZA PODRŠKU KUPCIMA· rješavanje postavljenog pitanja korisnika, · naručivanje proizvoda,pristanak· prezime · ime · e-mail adresa · kontakt telefon  · telefonski razgovori se snimaju

FARMONT MP DOO u gore naznačenoj tabeli opisuje svrhe za koje se Vaši lični podaci koriste i ujedno se obavezuje da Vaše lične podatke neće dijeliti trećim licima za svrhe, koji nisu definisani ovom Politikom.

Naša kompanija neće povezivati podatke o ličnosti, koje ste nam dali tokom gore naznačenih procedura.  U vezi sa tim Vam možemo garantovati da nam identifikacija korisnika nije opšti cilj.

Detaljnije objašnjenje procesa obrade Vaših podataka o ličnosti nam možete slobodno zatražiti slanjem maila na adresu [email protected] ili slanjem dopisa na gore istaknutu poštansku adresu. Odgovor na postavljeno pitanje ćemo Vam dostaviti na kontakt podatke koje ste nam ostavili i to bez odlaganja, najranije u roku od 3 dana od dana prijema pitanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema Vašeg pitanja.

U svakom od naprijed navedenih slučajeva ćemo nastojati da Vam pružimo pouzdane informacije u vezi sa obradom Vaših podataka.

4a Ostali sajtovi

Sajtovi naše kompanije mogu sadržavati linkove ka sajtovima trećih lica ili od sajtova trećih lica. Imajte u vidu da se ova Politika primjenjuje samo na sajt naše kompanije, tako da, kada se povežete sa drugim sajtovima, trebalo bi da se upoznate sa politikama privatnosti datih sajtova.

4b Ostali lični podaci, koje nam dostavite

Vi nam kao naši korisnici svakako možete na dobrovoljnoj osnovi davati informacije na primjer o tome koje proizvode iz našeg portfolija preferirate, iz kojih razloga kupujete određeni proizvod, koji stil života Vam odgovora i slično, na osnovu kojih informacija Vas i mi možemo bolje upoznati i na taj način Vam pomoći da Vam kupovina kod nas bude prijatno iskustvo. 

4c Opoziv pristanka, brisanje saglasnosti

 
Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo Vaše podatke koristiti za tu svrhu, sve dok svoju saglasnost ne opozovete. Saglasnost koju ste dali možete  opozvati  u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi pravno i faktičko dejstvo u budućnosti.

Ukoliko ne želite da koristite Curalife  nalog, Vi isti nalog možete izbrisati u bilo kom trenutku tako što ćete nam poslati opoziv saglasnosti za korisnički nalog (isključite notifikacije) putem e-mail-a.

Takođe, u bilo kom trenutku i bez ikakvih troškova naknade se možete usprotiviti korišćenju Vaših ličnih podataka, delimično ili potpuno obrisati ili blokirati Vaš ­korisnički profil ili tražiti informacije o Vašim ličnim podacima ili ispravku Vaših podataka, koji se čuvaju kod nas. U ostvarivanju ovih zahtjeva, niste dužni da se pridržavate određene forme. Na primjer, možete nam se obratiti slanjem e-mail-a na [email protected]   ili korišćenjem našeg  kontakt formulara na sajtu. Za dalje informacije pogledajte tačku 6. ove Politike „Šta je još potrebno da znate o obradi podataka o ličnosti?“.

5. ŠTA SU TO KOLAČIĆI I KAKO IH KORISTIMO?

5a. KOLAČIĆI

Da bismo održavali sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, naša kompanija koristi tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“.

Kolačići su male datoteke (u daljem tekstu: kolačići), koji putem i korišćenjem naše web stranice ili otvaranjem e-pošte poslate sa naše strane, dospijevaju na Vaš računar, tako što ih Vaš internet pretraživač čuva i skladišti i kojima naša kompanija može posle pristupiti. U osnovnim podešavanjima najčešće korišćenih pretraživača (Chrome, Firefox itd.) skidanje i korišćenje kolačića je dozvoljeno bez ograničenja, ali to već zavisi od Vas da li ćete izmjenom podešavanja pretraživača odbiti ili blokirati skidanje kolačića ili ćete možda obrisati i kolačiće, koji se već skladište na Vašem računaru.  Uputstvo o korišćenju kolačića možete naći klikom na “Pomoć” u meniju Vašeg pretraživača.

Postoje kolačići, koji ne iziskuju Vaš prethodni pristanak. O postojanju ovih kolačića Vas naša stranica ukratko obavještava prilikom Vaše prve posjete na našoj web stranici. Ovi kolačići su na primjer verifikacija, multimedia player, optimalizator opterećenja, operacioni kolačići koji pomažu u optimizaciji korisničke platforme, kao i kolačići, koji su fokusirani na bezbednost korisnika.

O kolačićima koji zahtijevaju Vaš pristanak – ukoliko je obrada podataka već započeta sa otvaranjem web stranice-naša kompanija Vas obavještava već prilikom početka Vaše prve posjete, kada naša kompanija i traži Vaš pristanak.

Naša kompanija niti koristi niti dozvoljava takve kolačiće uz čije korišćenje treća lica, bez Vašeg pristanka, mogu doći u posjed Vaših ličnih podataka.

Pristanak na korišćenje kolačića nije obavezujući, ali naša kompanija se ne smatra odgovornom ukoliko u odsustvu pristanka na upotrebu kolačića, naša web stranica ne funkcioniše na zadovoljavajući način.

Koje kolačiće koristimo?

Kolačići nam pokazuju šta interesuje Vas i druge posjetioce našeg sajta, što nam pomaže da poboljšamo njegovu upotrebu za sve. Najznačajniji kolačići, koje koristimo su:

Strogo neophodni kolačići – neophodni su kako bi se osiguralo da sajt funkcioniše efikasno iz tehničke perspektive.

Statistički – pomažu vlasnicima sajta da razumiju kako posjetioci sajta koriste sajt prikupljanjem i izvještavanjem informacija anonimno.

Marketing – prate posjetioce u njihovom kretanju kroz sajt. Svrha je prikazivanje reklama koje su relevantne i namijenjene individualnom korisniku i stoga imaju veću vrijednost oglašivačima.

5b. KORIŠĆENJE GOOGLE ANALYTICSA I GOOGLE REMARKETING PROGRAMA

Posjetioci naših web stranica korišćenjem web stranice dozvoljavaju našoj kompaniji korišćenje programa Google Analytics i Google Remarketing, odnosno daju pristanak za posmatranje i praćenje njihovih korisničkih ponašanja, odnosno korišćenje svih usluga ovih programa od strane naše kompanije i trećeg lica, koji plasira kolačić.

Pored svega toga, korisnik ima pravo da bilo kada zabrani dalje snimanje i skladištenje podataka putem kolačića. Obavještavamo Vas da podešavanja i upotreba Google Analytics i Google Remarketing programa u potpunosti odgovaraju zahtjevima nadležnih organa za zaštitu podataka o ličnosti.

Po zvaničnom obavještenju Google-a, Google Analytics izvještava o posjetilačkoj interakciji zabilježenoj na web stranici prije svega putem kolačića prve strane. Ovi kolačići bilježe samo informacije, koje su nepodesne za identifikaciju ličnosti i pri tome pretraživači ne dijele sopstvene kolačiće u komunikaciji sa domenima.

Naša kompanija Google Analytics program koristi prvenstveno za izradu statističkih izvještaja (npr. za mjerenje učinka promotivnih kampanja). Korišćenjem ovog programa, naša kompanija dolazi do saznanja prije svega o tome koliko posjetilaca je posjetilo našu web stranicu, koliko vremena su proveli na našoj web stranici.  Program prepoznaje IP adresu posjetioca, te na taj način može ispratiti da li je posjetilac novi ili “povratnik”, zatim može se pratiti i putanja posjetioca na web stranici, kao i gdje je sve posjetilac ulazio.

Naša kompanija korišćenjem Google Remarketing programa i uz uobičajene podatke Google Analytics programa, prikuplja i podatke Google Adwords (DoubleClick) kolačića. Putem DoubleClick kolačića je moguće koristiti uslugu remarketinga, koja prevashodno obezbjeđuje da se posjetioci web stranice naše kompanije, poslije posjete naše web stranice, susretnu sa oglasima naše kompanije i na slobodnim oglasnim pozicijama Google-a. Naša kompanija za svoj online marketing koristi Google Remarketing program.

Eksterni pružaoci usluga – pa tako i Google – na svojim web prostorima objavljuju oglase naše kompanije.

Naša kompanija i eksterni pružaoci usluga, na primjer Google, za usmjeravanje i optimizaciju, kao i objavljivanje oglasa na osnovu podataka o prethodnoj posjeti korisnika na web stranici, koriste zajedno  kolačiće prve strane (npr. Google Analytics kolačići) i kolačiće treće strane (npr. Double Click kolačići).

5c. REGULISANJE KORIŠĆENJA KOLAČIĆA I GOOGLE ANALYTICS PROGRAMA

Želimo da Vas upoznamo sa tim da korišćenjem web stranice Vi pristajete na korišćenje naznačenih kolačića, i uz to da primjenu istih možete izbrisati ili blokirati na sledeće načine:

Ukoliko biste željeli da provjerite/izmijenite podešavanja kolačića ili blokirate kolačiće, onda to možete učiniti sa sopstvenog računara. Podešavanja kolačića se nalaze u toolbaru na sledećim linkovima u zavisnosti od tipa pretraživača:

1. za Internet Explorer na linku: https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

2. za Google Chrome na linku: chrome://settings/content/cookies

3. za Mozila Firefox na linku: https://support.mozilla.org/sr/kb/kolacici-informacije-koje-veb-sajtovi-cuvaju-na-vasem-racunaru

4. za Safari na linku: https://support.apple.com/sr-rs/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

te na ovim linkovima možete podesiti koje funkcije praćenja dozvoljavate ili blokirate.

Oni  posjetioci naših web stranica, koji ne bi željeli da Google Analytics sačinjava izveštaj o njihovoj posjeti, mogu instalirati dodatak pretraživača za zabranu Google Analyticsa. Ovaj dodatak upućuje Java Scriptove Google Analytics programa  (ga.js, analytics.js and dc.js) da ne šalju informacije o posjeti Google-u. Pored toga, posjetioci, koji su instalirali dodatak pretraživača za zabranu, ne učestvuju ni u sadržajnim eksperimentima. Ukoliko biste željeli da zabranite web delatnost Google Analytics programa, potražite stranicu Google Analytics-a za zabranu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirajte u svoj pretraživač dati plug-in. U vezi sa instalacijom i uklanjanjem dodatka, dalja uputstva možete pronaći klikom na “Pomoć” u meniju Vašeg pretraživača.

6. ŠTA JE JOŠ POTREBNO DA ZNATE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI?

Vaši lični podaci u sistemu naše kompanije imaju status povjerljivih informacija, te se čuvanje i obrada Vaših ličnih podataka vrši u skladu sa prirodom podataka.

Što se tiče sadržine i vremena korišćenja ličnih podataka, trudimo se da prikupimo, čuvamo i obrađujemo samo one Vaše lične podatke, koji su potrebni u određenom slučaju (npr. kako bismo realizovali Vašu narudžbinu, kako bismo odgovorili na Vaša pitanja ili nedoumice, kako bismo Vas obavijestili o rezultatima nagradnih kvizova i ostalo ), kao i da obradu istih podataka vremenski svedemo na optimalno najkraći vremenski period.

S obzirom na to da nam Vaše podatke o ličnosti prosljeđujete na dobrovoljnoj osnovi prilikom registracije, kupovine ili kontaktiranja naše Službe za kupce, molimo Vas da prilikom davanja istih podataka naročitu pažnju obratite na to da su podaci stvarni, korektni i tačni, pošto se za iste podatke Vi smatrate odgovornim. Neispravan, netačan ili nepotpun podatak nas može spriječavati u izvršenju usluga.

Ukoliko nam Vi ne dajete Vaše lične podatke, već podatke drugog lica, mi ćemo pretpostaviti da Vi raspolažete sa odgovoraćujim ovlašćenjem za raspolaganje podacima drugog lica.

Vi Vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti možete opozvati u bilo koje vrijeme na sledeće načine:

  • Brisanjem registracije
  • Opozivom pristanka za obradu podataka o ličnosti, odnosno
  • Opozivom/brisanjem pristanka za obradu i upotrebu bilo kojeg podatka, koji se smatra obavezujućim za registraciju,

Registraciju opoziva Vašeg pristanka – iz tehničkih razloga – sprovodimo u roku od 3 dana od dana prijema Vašeg opoziva na neku od naših kontakt (mail ili poštanska) adresa, ali pri tome Vam skrećemo pažnju da je sa pozivom na ispunjenje zakonskih obaveza i realizaciju opravdanih interesa, naša kompanija ovlašćena pojedine podatke o ličnosti koristiti i nakon opoziva saglasnosti (navesti pravni osnov).

U slučaju upotrebe podataka o ličnosti, koji mogu izvazvati bitnu zabludu, ili ukoliko neki naš posjetilac učini krivično delo ili sprovodi napad na našu kompaniju, ukidanjem registracije datog posjetioca istovremeno brišemo i njegove podatke o ličnosti, odnosno – u slučaju potrebe – čuvamo ove podatke radi utvrđivanja građansko pravne odgovornosti, odnosno za vrijeme trajanja krivičnog postupka.

7. ŠTA JE JOŠ POTREBNO DA ZNATE O OBRADI PODATAKA KOD DIREKTNOG MARKETINGA I NEWSLETTER-A ?

Vi, svojom izjavom datom prilikom registracije ili kasnije, prilikom izmjene Vaših podataka o ličnosti na platformi naše web prodaje/web stranice, odnosno izričitom izjavom volje o davanju pristanka, možete dati pristanak za to da Vaše podatke iskoristimo i u marketinške svrhe. U ovom slučaju – do opoziva pristanka – Vaše podatke o ličnosti koristimo i za direktni marketing i/ili za slanje newsletter-a i prosleđujemo Vam reklamne i druge pošiljke, odnosno obavještenja i ponude i/ili newsletter.

Vi Vaš pristanak za direktni marketing i za slanje newsletter-a nam možete dati zajedno ili odvojeno, kao što iste možete i opozvati u bilo koje vrijeme, zajedno ili odvojeno.

Brisanje registracije svakako tretiramo opozivom pristanka, dok opoziv pristanka u pogledu obrade podataka za direktni marketing i newsletter nikako ne tretiramo kao opoziv pristanka za obradu Vaših podataka u druge naznačene svrhe.

Registraciju opoziva, odnosno otkaza pojedinih pristanaka-iz tehničkih razloga-sprovodimo u roku od 3 radna dana.

8. ŠTA JE POTREBNO DA ZNATE O NAGRADNIM KVIZOVIMA ILI AKCIJSKOJ PRODAJI?

Naša kompanija u okviru promotivnih kampanja može organizovati nagradne kvizove ili akcijsku prodaju proizvoda, pri čemu se uslovi učešća u nagradnom kvizu ili akcijskoj prodaji ističu na lako uočljivom, centralnom mjestu na naslovnoj web stranici naše kompanije.

9. OSTALA PITANJA U POGLEDU OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti možemo proslijeđivati samo u pravnim okvirima, a u slučaju naših obrađivača ugovaranjem ugovornih odredbi, koji su usklađeni sa ovom Politikom, kako obrađivači Vaše lične informacije ne bi koristili za ciljeve protivne Vašem pristanku.

Ostale informacije možete pronaći u tačci 2. ove Politike.

Sudovi, tužilaštva i drugi državni organi (npr. Poreska uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova i ostali) nas mogu potražiti radi predaje raspoloživih obavještenja, podataka ili dokumenata. U ovim slučajevima naša kompanija je dužna da postupi po nalogu postupajućeg državnog organa u mjeri u kojoj je to neophodno radi ispunjenja obaveza po samom nalogu.

Saradnici i zaposleni naše kompanije, koji učestvuju u obradi Vaših podataka, su, uz prihvatanje obaveze zaštite povjerljivih informacija, ovlašćeni da se upoznaju sa Vašim podacima o ličnosti.

Vaše podatke o ličnosti čuvamo uz primjenu adekvatnih tehničkih i drugih mjera, dok u isto vrijeme obezbjeđujemo i bezbijednost i raspoloživost podataka. Vaše podatke štitimo od neovlašćenih pristupa, otkrivanja, upotreba, izmena, uništavanja, povreda odnosno objavljivanja u javnosti, kao i bilo kojih drugih formi neovlašćene upotrebe podataka o ličnosti.

Određeni podaci se i dalje čuvaju odštampani ili ispisani na papiru, ali imamo tendenciju da sve lične podatke koje obrađujemo postepeno digitalizujemo. Obrađeni podaci se skladište u Ramino prostorijama i IT sistemima, ali ponekad iste podatke čuvamo i na serverima naših pouzdanih provajdera.

U okviru primijenjenih organizacionih mjera provjeramo fizički pristup Vašim podacima u našim prostorijama, konstantno edukujemo naše zaposlene i pisane dokumente sa Vašim podacima čuvamo zatvorene, dok na polju tehničkih mjera primjenjujemo lozinke, politiku povjerljivosti i programe protiv virusa. Ipak, skrećemo Vam pažnju na to da proslijeđivanje podataka putem interneta se ne može tretirati u potpunosti bezbijednim vidom prosleđivanja podataka. Naša kompanija čini sve u interesu toga da procesi budu sve bezbjedniji, ali, ipak, ne možemo preuzeti odgovornost za bezbjednost slanja podataka putem naše web stranice. Svakako, budite sigurni, da naša kompanija u postupanju sa Vašim podacima, koje smo primili, primjenjuje stroge procedure kako radi bezbijednosti Vaših podataka, tako i radi sprečavanja protivpravnog pristupa Vašim podacima.

Po predmetu bezbjednosnih pitanja, molimo Vas da sa brižnom pažnjom sačuvate Vašu lozinku za pristup našoj web stranici i web prodavnici i da istu lozinku ne otkrivate trećim licima.

10. KOJA SU VAŠA PRAVA I KOJI PRAVNI LjEKOVI VAM STOJE NA RASPOLAGANJU?

Znajte da Vi imate pravo da:

1. ZATRAŽITE OBJAŠNJENJE O TRETMANU VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI I PRISTUP ISTIM PODACIMA

Naša kompanija će Vam, po Vašem zahjtevu, dostaviti obavještenje/objašnjenje o

  • podacima,
  •    izvorima podataka,
  •    svrsi i pravnom osnovu obrade podataka,
  •   periodu tokom kojeg zadržavamo Vaše lične podatke, a ako to nije moguće, o kriterijumima koji određuju dužinu vremenskog roka,
  •   imenu, adresi naših obrađivača i njihovoj djelatnosti, koja je povezana sa obradom Vaših podataka,
  •   okolnostima, dejstvu, kao i preduzetim preventivnim mjerama ili mjerama, koje smo preduzeli u cilju suzbijanja povreda podataka o ličnosti,
  •   pravnom osnovu proslijeđivanja Vaših podataka o ličnosti trećim licima i samim trećim licima;

Obavještenje ćemo Vam dati u najkraćem mogućem roku, u roku od 3 dana ili najviše mjesec dana. Davanje obavještenja je besplatno, izuzev kada ste u tekućoj godini već podnosili zahtev za davanje obavještenja sa identičnim krugom pitanja. Naplaćenu naknadu za davanje obavještenja ćemo Vam refundirati u slučaju kada utvrdimo da smo Vaše podatke nezakonito koristili ili u slučaju kada po datom obavještenju izvršimo određene korekcije podataka. Davanje obavještenja možemo odbiti samo u zakonom propisanim slučajevima, uz naznačavanje pravnog propisa, pravnog lijeka i mogućnosti za traženje pomoći nadležnih državnih organa.

2. ZATRAŽITE IZDAVANJE KOPIJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA IZ SISTEMA NAŠE KOMPANIJE

Ukoliko želite kopiju pojedinih ili svih ličnih podataka koje imamo o Vama možete nas slobodno kontaktirati.

3. ZAHTIJEVATE ISPRAVKU, KOREKCIJU I DOPUNU VAŠIH PODATAKA

Želimo da se uvjerimo da su Vaši lični podaci tačni i ažurni. Ukoliko neke od Vaših podataka smatrate netačnim ili zastarelim Vi nas bilo kada možete zamoliti da ih ispravimo ili uklonimo.

U slučaju ispravke, korekcije i dopune Vaših ličnih podataka, naša kompanija će obavijestiti i ostala lica, kojima je prosleđivala Vaše podatke  na dalju obradu. Od ovog pravila se odstupa jedino u slučaju kada izostanak istog obavještenja ne povređuje Vaše opravdane interese.

Ukoliko u roku od najranije 3 dana ili najkasnije mjesec dana ne postupimo po Vašem zahtevu za ispravku, korekciju i dopunu Vaših podataka, o razlozima odbijanja ćemo Vas obavijestiti pismenim ili elektronskim putem, kada ćemo Vas takođe upoznati i sa raspoloživim pravnim lijkovima i mogućnošću da potražite pomoć nadležnih državnih organa.

4. OPOZOVETE DALJU OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA I ZATRAŽITE BRISANJE ISTIH  PODATAKA (izuzev obavezne obrade Vaših podataka)

Možete nas zamoliti da prekinemo obradu, ili čak, da obrišemo Vaše lične podatke. Imajte u vidu da ukoliko su Vaše lične informacije neophodne za izvršenje određenih ugovornih obaveza naše kompanije prema Vama, naša kompanija možda neće biti  u stanju da izvrši takve ugovorne obaveze. Isto tako, ukoliko su Vaši lični podaci potrebni kako bi naša kompanija ispoštovala određene zakonske obaveze (npr. poreski propisi), naša kompanija neće biti u mogućnosti da postupi po Vašem zahtjevu. 

U slučaju opoziva daljeg korišćenja i brisanja Vaših ličnih podataka, naša kompanija će obavijestiti i ostala lica, kojima je prosleđivala Vaše podatke  na dalju obradu. Od ovog pravila se odstupa jedino u slučaju kada izostanak istog obavještenja ne povređuje Vaše opravdane interese.

Ukoliko se protivite obradi Vaših ličnih podataka, Vaš prigovor o istom ćemo ispitati u roku od 3 dana ili najkasnije mjesec dana i o donijetoj odluci ćemo Vas pismenim putem obavijestiti. Ukoliko smo donijeli odluku da je Vaš prigovor osnovan, u tom slučaju ćemo obradu podataka, uključujući rukovanje podacima i prosleđivanje podataka-zaustaviti i podatke zaključati. Takođe, o prigovoru i o preduzetim mjerama ćemo obavijestiti i sva ona lica, kojima smo prosleđivali podatke, koji su obuhvaćeni prigovorom, koja lica su dužna da preduzmu mjere u cilju realizacije prava prigovora.

U tom slučaju ćemo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu, kada obradu podataka nameću obavezujući pravni propisi, koji imaju prioritet u odnosu na Vaše interese, prava i slobode. Ukoliko se ne slažete sa našom odlukom ili ako propustimo da postupimo u propisanom roku, od dana objavljivanja naše odluke, odnosno po isteku 30 dana od poslednjeg dana propisanog roka, Vi ste ovlašćeni da zatražite pomoć nadležnih državnih organa.

Rešavanje pravnih sporova iz oblasti zaštite podataka o ličnosti spada u nadležnost suda. Po Vašem izboru, spor se može procesuirati i pred sudom, koji je nadležan po Vašoj adresi prebivališta, odnosno boravišta. 

5. ZAHTIJEVATE PREBACIVANJE PODATAKA DRUGOM RUKOVAOCU PODATAKA (PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA)

Ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku ili se vrši automatizovanim sredstvima, imate pravo da od naše kompanije zatražite da Vaše podatke prenesemo drugom rukovaocu.

6. PODNESETE PRIGOVOR NA NAČIN NA KOJI RUKUJEMO VAŠIM PODACIMA

Zapamtite da imate pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka.

7. OGRANIČITE PRISTUP VAŠIM PODACIMA NAŠOJ KOMPANIJI I/ILI TREĆIM LICIMA U ODREĐENIM PROCESIMA ILI U POTPUNOSTI

Ukoliko ste osporili tačnost Vaših podataka ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje Farmont MP doo smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.

Za ostvarivanje naprijed navedenih prava, molimo upotrijebite kontakt podatke kompanije Farmont MP doo iz ove Politike. Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo Vaše lične informacije, uvek imate pravo da podnesete zvaničnu žalbu Povjereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

11. VAŽENJE I DOPUNA OVE POLITIKE

Naša kompanija može da izmijeni ili ažurira djelove ove Politike, a da vas o tome prethodno ne obavijesti.

Svakako uvijek provjerite našu Politiku, prije nego što započnete korišćenje naše web stranice, kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmijena ili ažuriranja Politike.

Ova Politika stupa na snagu 01.09.2021. godine. Politika o zaštiti privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažurnu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.